Super User

Super User

Dimarts, 26 Març 2019 14:41

Curs de jardineria

curs jardineria

Dijous, 28 Juliol 2016 15:31

RESUM MEMORIA DONA FEINA 2011

Dijous, 28 Juliol 2016 15:30

RESUM MEMORIA DONA FEINA 2012

Dijous, 28 Juliol 2016 15:30

RESUM MEMORIA DONA FEINA 2013

Dijous, 28 Juliol 2016 15:30

RESUM MEMORIA DONA FEINA 2014

Dijous, 28 Juliol 2016 15:30

RESUM MEMORIA DONA FEINA 2015

Dijous, 28 Juliol 2016 15:03

ESTATUTS FUNDACIÓ XAVIER PAULES

Dijous, 28 Juliol 2016 14:40

Organigrama

ORGANIGRAMA

Diumenge, 26 Juny 2016 09:46

Projecte Curs de Jardineria

Des del 2007 la Fundació Xavier Paules, Fundació de Càritas, atén a persones que estan en risc i/o exclusió social. La seva tasca es basa amb la recollida de material recuperable (mobles, roba, cartró,...) i amb el manteniment d’espais públics, neteja de trasters,... Als inicis, la majoria de les persones que s’atenien eren autòctones però amb els anys ha anat canviant i, actualment, la major part de les persones ateses a la Fundació són persones immigrants. Moltes d’aquestes persones arriben sense formació laboral i, per tant, amb moltes dificultats per trobar treball. Des de fa uns anys, a la Fundació, es va decidir oferir unes beques de formació amb un doble objectiu:

- Aconseguir que aquestes persones adquireixin uns hàbits laborals bàsica, com pot ser: puntualitat, higiene, relacions socials,... perquè al moment que d’accedir al mercat de treball normalitzat es puguin adaptar amb normalitat.

- Ajudar a subsistir a aquestes persones, durant el període de temps que no tenen treball.

El curs de jardineria és un projecte que es planteja per aquelles persones que necessiten rebre una formació més especialitzada i continuada, perquè cada vegada més, ens trobem davant d’un mercat de treball que demana treballs més especialitzats.

Els motius pels quals es planteja organitzar aquest curs són:

- El col·lectiu de persones joves, immigrants,... que estem atenent necessiten una formació laboral i personal

- La sortida laboral que poden tenir aquestes persones que es formen.

- La necessitat d’oferir serveis de més qualitat i professionalitzats a la població

- La demanda que tenim de particulars i empresaris de serveis de neteja de jardins, terrenys,...

OBJECTIUS:

General: 

Aconseguir que les persones que es troben en situació de risc social i/o exclusió, joves sense estudis ni treball,.. adquireixin una formació laboral per tenir més facilitats per integrar-se al món laboral. Amb aquest objectiu volem que totes aquestes persones amb falta de formació i hàbits laboral adquireixin uns coneixements específics amb l’àmbit de la jardineria, així, aconseguir una major integració i accés a l’igual que la resta de població.

Específics:

1.- Promoure l’adquisició d’hàbits socials, laboral i personals pel desenvolupament del treball. 

Amb referència al hàbits social es pretén treballar el respecte i la consideració al monitor, als companys del curs i persones alienes a la formació, la conducta que tenen que tenir als llocs públics i privats, el respecte pels utensilis i materials i que valorin les sessions de formació.

Amb els hàbits laborals es pretén que adoptin bones actituds al treball i adquireixin bons hàbits de puntualitat, realitzant correctament les tasques que els indica el monitor.

I amb els hàbits personals treballem la higiene al treball, l’aspecte físic, el respecte als professionals, companys,..

2.- Reforçar coneixements per fomentar l’aprenentatge d’un ofici, tant amb els aspectes teòrics com amb els pràctics.

3.- Facilitar un espai on puguin demostrar les seves capacitats, habilitats,.. potenciant-les. 

Al magatzem de la Fundació Xavier Paules s’ha habilitat un espai per poder realitzar les classes teòriques lo millor possible i, així, pode’ls-hi ensenyar els utensilis, eines, funcionament,... Tot seguit, després de la teoria i gràcies a un acord amb la Paeria de Cervera els participants del curs poden anar als parcs i jardins de Cervera per realitzar les pràctiques.

4.- Ajudar a prendre consciència de les seves mancances, limitacions,.. perquè els participants siguin conscient de quines són les seves capacitats i limitacions.

5.- Fomentar l’ús de la llengua catalana. 

METODOLOGIA:

Las fases metodològiques del curs de jardineria són:

 1. FASE D’ACOLLIDA: L’acollida la realitza la treballadora social de Càritas els dilluns i dijous pels matins o tardes amb cita prèvia. A la primera entrevista es fa una valoració de la persona, se l’informa dels recursos i serveis de la zona. Amb els casos necessaris se’ls deriva a altres recursos. S’ofereix resposta a les demandes que realitza: derivacions al servei de treball de la Fundació, cursos de formació, orientació laboral, aliments,...
 1. FASE D’OBSERVACIÓ: Un cop fet l’estudi de la persona i se l’ha derivat al servei de la Fundació, el monitor i la treballadora social es coordinaran pel seguiment del cas
 1. FASE MOTIVACIONAL: Quan la persona ha observat i s’ha valorar que la persona necessita formació laboral per falta d’hàbits i que té interès per realitzar el curs de jardineria passaria a començar la formació.
 1. FASE FINAL: Quan han superat el curs de formació se’ls entregarà un certificat del curs de jardineria que acredita l’aprofitament del curs i se’ls orientarà laboralment amb l’objectiu de trobar treball. En aquest moment les persones formades estan més i millor preparades i els serà més fàcil integrar-se al mercat laboral normalitzat. 

Els mòduls del curs són:

1.- Mòdul de Formació amb Jardineria: És el principal del curs, de 214 hores entre teoria i pràctica. La part teòrica que es realitza entre un espai habilitat per realitzar formació al magatzem de la Fundació i a les sales del Casal Parroquial. S’utilitzen quadernet i fitxes que expliquen els eines, utensilis, tipus de plantes i conceptes bàsics relacionats amb l’àmbit de la jardineria necessaris per aprendre l’ofici. A la part pràctica és on els participants del curs executen, sota la supervisió del monitor, l’aprés a la part teòrica: reg, adob, poda, eliminació de fulles i residus de les plantes, etc.  Cal destacar que la part pràctica la podem portar a termes gràcies a l’acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Cervera amb el que tenim assignat el manteniment de places, jardins, rotondes i alguns espais públics de Cervera.

La persona que impartirà el curs és un monitor de la Fundació, que no té la titulació de jardineria, però si té una àmplia experiència amb el treball del camp i coneixement teòrics i pràctics de jardineria, fet que li facilita impartir aquesta formació. 

El curs és trimestral, així al llarg de l’any s’imparteixen 3 cursos de jardineria trimestrals a 4 grups de persones. La programació temporal dels cursos és de gener a març, d’abril a juny i d’octubre a desembre. A cada curs es formaran 4 persones. Les persones participants rebran una beca econòmica mensual.

El curs de jardineria s’inclou dins dels Programa Dóna Feina que gestiona la Fundació Xavier Paules i que també inclou el Projecte Beques i Projecte A tot Drap.

2.- Mòdul de Seguretat i higiene:Té una duració de 10 hores. L’objecjtiu és aplicar els procediments i reconèixer els sistemes de prevenció d’accident i sinistres, a més d’ensenyar-los’hi com actuar davant d’una situació concreta de sinistre o accident.

3.- Mòdul de Medi Ambient: Durant 8 hores s’impartiran coneixements bàsics amb matèria de mediambient. Les repercusions ambientarls de les actuacions domèstiques i laborals. Principals problemes ambientals i repercusions sobra la qualitat de vida. La recuperaicó i valorització de residus, conèixer les repercussions de la nostra activitat de recollida i la recuperació de residus no orgànics.

4.- Mòdul d’Igualtat d’oportunitats: El curs està dirigit a homes i dones, es treballa per l’igualtat de gènere, d’oportunitats, respecte… és un treball que es realitza al llarg de tota la formació

5.- Mòdul d’Alfabetització informàtica: Se’ls ensenya on buscar ofertes de treball, tan amb format paper com a través de l’ordenador, com fer un curriculum viate i deixar-los temps i els medis tecnològics per realitzar-lo. S’impartiran 8 hores. 

INDICADORS DE RESULTATS:

-Nombre de persones que aprofitin satisfactòriament el curs de formació.  El resultat serà verificat amb un informe de valoració qualitativa per part del monitor.

-Assistència, interès pels continguts i coneixements adquirits. Aquest resultat serà verificat amb un informe d'avaluació qualitatiu de cada participant. El realitzarà el monitor mensualment. 

-Nombre de persones que troben feina. Aquest resultat ha de ser verificat amb el seguiment del beneficiari un cop finalitzat el curs de jardineria.

Dijous, 26 Mai 2016 22:07

Recursos i finançament

RECURSOS QUE DISPOSA LA FUNDACIÓ:

RECURSOS HUMANS:

 • Un encarregat del magatzem
 • Cinc monitors del Projecte “Dóna Feina”
 • Una monitora pel Projecte A tot drap 
 • Una administrativa a mitja jornada
 • Una treballadora social a mitja jornada

I a més a més, compta amb la col·laboració desinteressada de 14 persones  voluntàries. 

MITJANS MATERIALS:

La Fundació utilitza  dos magatzems, ubicats a l’antiga fàbrica “VVV” i una botiga, situada l’Avinguda Mil·lenari de Catalunya, 23. I disposa de camionetes, furgoneta, màquines de cosir, rentadores, trituradora de paper, etc.

FINANÇAMENT

La Fundació es finança a través de:

 1. Dels convenis establerts amb el Consell Comarcal de la Segarra.
 2. Ingressos obtinguts per la venda de materials reconvertibles i la prestació de serveis.
 3. Subvencions de l’Administració Pública i entitats privades.
Pàgina 1 de 2