Super User

Super User

Dimecres, 25 Mai 2016 23:14

Com ens organitzem?

La Fundació està gestionada per un Patronat, format per 10 membres. Tots els càrrecs són voluntaris i no remunerats. Hi ha dos membres nats: el President de Càritas i el Rector de la Parròquia, per raó del càrrec. 

PATRONAT:

President: Mn. Xavier Romero Galdeano

 • Vice-presidenta: MªDolors Calafell Pellicer
 • Secretaria: Roser Rubinat Trullols
 • Tresorer: Carmina Riera Simón
 • Vocals: 
  • Josep Aldomà Xandri
  • Jaume Garravé Berengué
  • Francisco Orobitg Raich
  • Mercè Segués Llobet

FUNCIONS:

 • Elaborar i aprovar els pressupostos
 • Proposar i aprovar projectes socials i fer-ne el seguiment
 • Aprovar les memòries anuals
 • Vetllar pel bon funcionament del servei
 • Negociar i signar convenis de col·laboració amb administracions públiques i privades
 • Selecció i contractació de personal
Dimecres, 25 Mai 2016 22:43

Resum memòria dóna feina 2015

En el cas de no poder accedir a la visualització del pdf de manera natural, el podeu descarregar per veure'l fent click a l'imatge del pdf pdf o accedint a les imatges d'aquest enllaç.

Dimecres, 25 Mai 2016 22:43

Resum memòria dóna feina 2014

En el cas de no poder accedir a la visualització del pdf de manera natural, el podeu descarregar per veure'l fent click a l'imatge del pdf pdf o accedint a les imatges d'aquest enllaç.

Dimecres, 25 Mai 2016 22:43

Resum memòria dóna feina 2013

En el cas de no poder accedir a la visualització del pdf de manera natural, el podeu descarregar per veure'l fent click a l'imatge del pdf pdf o accedint a les imatges d'aquest enllaç.

Dimecres, 25 Mai 2016 22:42

Resum memòria dóna feina 2012

En el cas de no poder accedir a la visualització del pdf de manera natural, el podeu descarregar per veure'l fent click a l'imatge del pdf pdf o accedint a les imatges d'aquest enllaç.

Dimecres, 25 Mai 2016 22:41

Resum memòria dóna feina 2011

En el cas de no poder accedir a la visualització del pdf de manera natural, el podeu descarregar per veure'l fent click a l'imatge del pdf pdf o accedint a les imatges d'aquest enllaç.

Dimecres, 25 Mai 2016 22:30

Estatuts

En el cas de no poder accedir a la visualització del pdf de manera natural, el podeu descarregar per veure'l fent click a l'imatge del pdf pdf o accedint a les imatges d'aquest enllaç.

Dimarts, 24 Mai 2016 23:14

Projecte Beques

ÀMBIT GEOGRÀFIC D’EXECUCIÓ:

CERVERA

JUSTIFICACIÓ

La tasca de la Fundació Xavier Paules consisteix en oferir beques de formació laboral(de subsistència)a les  persones que  no tenen cabuda en el mercat laboral normalitzat. Aquestes  persones  presenten  moltes  carències: de  formació  bàsica, sense qualificació tècnica-laboral, manca de qualitats personals... I en aquests moments de crisi econòmica que està vivint la nostra població encara els resulta molt més complicat inserir-se al món laboral. 

Les persones amb dificultats personals en el seu medi, té més risc de desconnectar del seu grup  familiar i social. En canvi, si s’utilitzen els canvis necessaris per a la supervivència i benestar de les persones i si se’ls  ajuda a inserir-se socialment, suposa un enriquiment tan a nivell personal com per la societat en general.

El reconeixement d’aquesta realitat en tota la seva profunditat qüestiona les polítiques tradicionals del treball, que pensen que qualsevol persona pot ocupar un lloc de treball  si s’adapta a les seves expectatives salarials i comença un procés de formació o especialització laboral. Doncs bé, existeixen  amplis grups de persones que  no podrien  desenvolupar esmentats treballs, ni acceptant les condicions de treball mínimes.

OBJECTIUS

Generals:

- La  inserció  sociolaboral  de les persones  que presenten característiques d'exclusió social o que pertanyen a un grup de risc, d'acord amb els programes socials de Càritas Interparroquial de Cervera.

- Sensibilitzar a la població de la problemàtica social i laboral que tenen algunes persones amb dificultats per accedir al món laboral.

- Conscienciar i sensibilitzar a la població en general de la reutilització de certs materials.

Específics:

1. Atendre les persones amb risc i/o exclusió social mitjançant el treball i la formació.

2. Adquirir d'hàbits socials  i laborals.

3. Potenciar les capacitats personals de la persona per afavorir l'autonomia.

4. Donar a conèixer les accions que duu a terme la Fundació i els col•lectius que atén.

5. Millorar les condicions de vida de les persones que es troben en situació de risc i/o exclusió social.

6. Augmentar la reutilització dels materials que es poden reciclar.

PERSONES DESTINATÀRIES:

El Programa va adreçat a persones que viuen i estan empadronades a  Cervera que han presentat característiques d’exclusió social: immigrants, dones, gent amb risc d’exclusió social, etc. i no són beneficiaris de cap tipus de prestació econòmica

METODOLOGIA:

La treballadora social de Càritas és la tècnica que fa la primera acollida a les persones que s'adrecen al nostre servei sol•licitant treball i/o ajuts. Les persones sense ingressos econòmics, amb manca d'hàbits de treball i formació s'orienten al projecte beques per tal de que adquireixin i/o no perdin els hàbits de treballs, es potenciï el treball en equip, etc. per potenciar la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social que ens venen. A més a més, amb l'acció d'oferir beques de formació laboral volem preveure l’exclusió social en els processos de transició escola-treball perquè cada vegada més ens venen persones joves que no van acabar els estudis obligatoris i en aquests moments de situació de crisi econòmica els resulta molt complicat inserir-se al món laboral.

La metodologia que utilitzem és la següent: 

1.-SERVEI D'ACOLLIDA:

La persona acudeix al servei per pròpia iniciativa o derivada dels Serveis Socials d'Atenció Primària o altres entitats de la població. Quan una persona  fa la demanda, la treballadora social de Càritas, estudia el tipus de problemàtica que presenta i es fa una valoració del cas. Si reuneix les condicions  per  ser-ne beneficiari, s'estudia quines són les actituds personals que caldrà potenciar una vegada l’usuari estigui treballant  al  taller  de  la  Fundació (habilitats socials, autoestima, motivació, responsabilitats, etc.), i també s’estudia si cal, a més, un recolzament d’educació i de formació. 

En els casos que venen derivats dels SSAP es fa una coordinació prèvia perquè la treballadora social ens passi la informació del cas.

L'acollida  la realitza la treballadora social de Càritas des de les  oficines de  la  Fundació  Xavier Paules  que  estan  ubicades a la Plaça dels Màrtirs, núm. 7, 1r. de Cervera.  L'horari  del  servei  és: dilluns  i  dijous  de  10 a 13 h i de dilluns a  divendres  de  16  a  18 h (concertació de cita prèvia). 

A l’acollida  s’estudia  cas  per  cas,  la  situació  familiar,  econòmica,  etc. Se’ls informa de la tasca que hauran de fer (trasllats, neteja d'espais públics, neteja d'espais particulars...) i se’ls apunta en llista d’espera. Se’ls hi concedeix una setmana  de  formació  laboral  i  després, s’han de tornar a apuntar a la llista. En funció de les persones que estem atenent, s'han d'esperar més o menys temps.

2.- SERVEI DE TREBALL:

El magatzem de la Fundació Xavier Paules és  on s’ubica el Projecte Beques del Servei “Dóna Feina”. Prèviament, abans de que la treballadora social faci una derivació de l'usuari al servei, la treballadora social informa  a l'encarregat de la Fundació Xavier Paules del cas. El seguiment i control dels  usuaris, així com l’organització del treball està feta pel monitor-encarregat  de  la  Fundació i supervisada pel Patronat. Una vegada l'usuari ha estat derivat  al servei, la treballadora social i el monitor fan una avaluació de la persona, per acabar-ne de dissenyar el Pla de Treball Individual. L'encarregat, llicenciat amb filologia hispànica, s'encarrega de la vessant educativa i del treball a realitzar amb els beneficiaris de les beques de formació laboral i aquest també és coordina amb la treballadora social de Càritas per treballar les habilitats i mancances que tenen les persones que realitzen les beques. 

El Programa “Dóna Feina” engloba el Projecte beques. El projecte beques consisteix en oferir una setmana de formació laboral a aquelles persones que es troben en situació d’exclusió social. 

L’horari  de les beques de formació laboral és de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 15 a 18h. Es tracta d’una jornada laboral de 8 h/diàries i 40 h/set. Els aspectes que treballem amb els usuaris de beques són habilitats  laborals  (puntualitat, justificacions, assistència, etc.), habilitats socials (treball en equip, higiene, respecte vers als companys i monitors), etc.

Totes  aquestes  persones estan becades en  concepte  de la formació  que reben reben una beca econòmica en base al SMI.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

El projecte Beques inclou diferents activitats a realitzar al llarg de la setmana becada que realitza la persona beneficiada. Les activitats que desenvolupen són:

 • recollida de cartrons: Cada dia, els dies queden repartits pels pobles de la comarca
 • serveis a particulars: sempre i quan surti, independentment del dia 
 • manteniment d'espais públics municipals: cada dia
 • recollida de vidre a grans productors (bars i restaurants): dijous 
 • recollida d'objectes voluminosos: dimecres i dijous puntualment

RECURSOS:

Humans: 

 • un encarregat
 • 5 monitors
 • 1 administrativa
 • Treballadora social a mitja jornada
 • El Patronat: està format per 10 membres
 • 14 voluntaris

Infraestructurals i funcionals: 

 • Una oficina
 • Dos magatzems
 • 1 furgoneta
 • 2 camions
 • 1 furgó
 • 1 trituradora de paper
 • 1 rentadora
 • eines pròpies pel servei de neteja i jardineria

RESULTATS PREVISTOS

- Atendre al 100% de les persones que acudeixin al nostre servei, especialment els homes amb risc i/o exclusió social

- Que els homes millorin l'autonomia, els hàbits de treball i socials gràcies a la realització d'una o més beques de formació laboral al llarg de l'any.

- Millorar l'autoestima, motivació i situació econòmica de les persones en situació de marginació social, especialment dels homes que tenen familiars aquí a càrrec i que no tenen cap tipus d’ingrés econòmic.

- Realitzar diferents comunicats sobre les accions que realitzem per tal de difondre les nostres accions i sensibilitzar la població sobre la importància del reciclatge.

Dimarts, 24 Mai 2016 23:09

A tot Drap

ÀMBIT GEOGRÀFIC D’EXECUCIÓ:

CERVERA

OBJECTIUS

Generals:

1.- Aconseguir la inserció sociolaboral d'aquelles dones immigrants que tenen dificultats per accedir al món laboral normalitzat.

2.- Dignificar el servei a través de la millora de la roba i una atenció més personalitzada i normalitzada.

Específics:

- Promoure l'adquisició d'hàbits socials, laborals i personals pel desenvolupament d'un treball.

- Impartir i reforçar coneixements bàsics per facilitar l'aprenentatge d'un ofici i, també, reforçar la formació bàsica 

- Oferir l'oportunitat de demostrar les seves destreses perquè siguin conscients de les seves capacitats laborals i personals, sentint-se recolzades en totes les activitats que es porten a terme, i així, aconseguir una igualtat entre homes i dones i dones immigrants i dones autòctones.

- Valorar la roba, allunyant-la de la imatge de segona mà, millorant el seu estat.

- Aprendre la llengua i la cultura catalana.

PERSONES DESTINATÀRIES:

Dones en edat laboral que es trobin en situació de risc social i que visquin a Cervera. Per altra banda, també es beneficiarà tota la població perquè tothom pot accedir a la roba reciclada en bones condicions i a preus assequibles, a través del punts de venda a la botiga A tot Drap i del magatzem de la Fundació Xavier Paules perquè prèviament les dones destinatàries a través de les beques i del curs fan el treball de la roba.

Respecte les dones beneficiaries cal distingir les dones que fan una beca de formació setmanal en concepte de formació laboral i les dones que realitzen el curs trimestral A tot Drap.

Les participants del curs s'escullen tenint en compte la motivació per aprendre i per accedir al món laboral normalitzat, la situació social i econòmica en la que es troben. 

Les característiques comunes d'aquestes dones són:

- manca d'hàbits laborals, socials i personals; 

- dones amb fills; nul•la o poca formació laboral 

- dificultats amb la llengua catalana.

METODOLOGIA:

L’itinerari d’inserció dissenyat pel Projecte “A tot Drap” conjuga els diversos recursos necessaris per afrontar els aspectes que intervenen en el procés d’exclusió i que, per tant, s'han de tenir en compte en el procés d’inserció sociolaboral. Les fases en que contemplem l’itinerari són: 

Acollida: És el primer contacte que té la treballadora social de Càritas amb la persona que ve a buscar feina i/o formació. L’entrevista es realitza a l'oficina de la Fundació Xavier Paules, ubicada al casal parroquial,  i les funcions principals són: 

- Entrevista i diagnòstic personalitzat: conèixer les necessitats, problemàtiques,... que pugui tenir la persona

- Demandes directes i indirectes que fa la persona acollida

- Mostrar-li confiança, apropament, en definitiva, crear un clima propici per a que se sentin còmodes

- Percebre la motivació que té per accedir al treball i els interessos: econòmics, de formació, etc.

- Informar i orientar sobre altres recursos i serveis de la zona: aula d'adults, club de feina,..

- Concessió d'una beca de formació laboral

- Acompanyament i seguiment de la persona a la fase següent

Els dies destinats a l'acollida són els dilluns i els dijous de 10 a 13 hores

Fase d’Observació: És quan a la dona se li ha ofert la possibilitat de rebre una beca de formació laboral i en aquest moment demostra les seves capacitats, habilitats, etc.,  tant a nivell personal com laboral, i la motivació que té per iniciar la següent fase: d’inserció laboral. En aquesta etapa és fonamental el seguiment de la monitora que l’acompanya.

Fase Motivacional: Quan a l’anterior fase s’ha valorat l’actitud, el comportament, etc.  i es creu que és una persona que té les mínimes aptituds per començar el curs de formació, se li proposa passar a la fase d’inserció laboral on se la prepararà per poder tenir més facilitats al moment d’accedir en el món laboral. Es farà una valoració entre la monitora i la treballadora social. Una vegada ha arribat en aquesta fase es  realitzaran una sèrie d’activitats:

- Taller de roba: seleccionar-la, rentar-la, planxar-la,..

- Taller de tasques de la llar: neteja, interpretació de productes,..

- Formació bàsica: classes de català i de cultura en general

- Formació en aspectes d’interès general: salut, educació,..

- Tutorització i seguiment individualitzat

- Reunions de coordinació: comissió de treball, voluntaris i treballadors

- Reunions de coordinació amb els SSAP, CAP,...

- Escrits de sensibilització, elaboració de díptics,..

- Coordinacions amb Associacions d'Immigrants

- Coordinacions amb l'Aula d'Adults

- Conveni amb l'Ajuntament de Cervera per fer les pràctiques de neteja.

L'objectiu d’aquesta fase és afavorir el desenvolupament personal i la formació integral i motivar-les a seguir aquest procés a través de la formació.

Fase d’Inserció Laboral:Quan la dona ha finalitzat el curs trimestral i vegi que ha millorat les seves capacitats individuals i està preparada per inserir-se al món laboral. L’objectiu es oferi'ls-hi eines per a que elles puguin tenir suficient autonomia per trobar feina. Per altra banda, es farà l’acompanyament a la recerca de feina perquè se sentin més recolzades. Mentre no trobin cap treball se'ls oferirà la possibilitat de continuar realitzant beques de formació laboral A tot Drap i, així també, acabaran de millorar les seves mancances a nivell laboral.

Fase final o de tancament: Una vegada ja s'han incorporat al mercat laboral, es farà el seguiment individual de cada persona amb l'objectiu de saber si s'està adaptant bé a la nova feina. En el cas que no trobi feina se li oferirà altres alternatives de formació. El seguiment es donarà per finalitzat quan la persona faci una mesos que hagi trobat feina.

Durant tot l’itinerari d’inserció es treballen de forma continuada uns altres dos aspectes:

1.- Seguiment individualitzat: Durant tot el procés es realitza un seguiment personalitzat amb cadascuna de les persones que participin en el projecte. Aquest seguiment permet: abordar les problemàtiques personals i familiars,  de treball que puguin sorgir i avaluar d'una manera continuada l’evolució de la persona, les millores i dificultats que es van donant en el procés  personal, etc.

2.- Animació comunitària: Cal tenir en compte l’entorn en que es troben aquestes persones durant el procés d’inserció: afavorint que les persones que participin en el projecte participin en activitats que facin en el seu entorn, tenir en compte la relació entre usuaris i voluntaris,  activitats de sensibilització de la comunitat en general, etc.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

De gener a desembre es realitzen les següent activitats dins el Projecte A Tot Drap: 

- L'acollida, el diagnòstic i l'observació de les capacitats socials, laborals,.. es realitza al llarg de tot l'any.

- Tutorització i seguiment individualitzat.

- Formació sociolaboral: de gener a desembre

       * taller de selecció de roba, planxat, costura, atenció al públic,...

       * taller de tasques de la llar: neteja, interpretació de productes,...

       * treball d'habilitats socials, laboral i hàbits

       * classes de català 

       * formació en aspectes d'interès general: salut, educació,..  

- Conveni de pràctiques amb la Paeria de Cervera.

- Classes de llengua i cultura.

- Entrevistes i seguiment.

- Reunions de coordinació: comissió de treball, voluntaris, treballadors, aules de llengua...

- Escrits de sensibilització, informació,.. de gener a desembre

- Reunions de seguiment i coordinació monitora-treb.social

- Reunions de coordinació amb els SSAP, CAP,..

L'horari de les BEQUES DE FORMACIÓ LABORAL (8 hores/setm.) es realitzaran de dimarts a divendres de 15 a 17 hores.

L'horari d'ATENCIÓ I SEGUIMENT de la treballadora social és dilluns i dijous de 10 a 13 h i altres dies amb cita prèvia.

Les dones beneficiaries del CURS A TOT DRAP trimestral tenen el següent horari:

- Dilluns: de 15 a 20 hores - realitzaran el taller de neteja

- Dimarts i dijous: de 15 a 17 hores - realitzaran el taller de roba.

- Dimecres i divendres: de 15 a 18 hores - Taller de roba

Cadascuna de les dones d'origen immigrant que realitzen el curs de formació per a la inserció laboral tenen assignades 2 hores a la setmana, de 17 a 19 hores (dimarts o dijous), per estar a la botiga de segona mà en la qual es ven la roba a preus simbòlics la roba que ha estat seleccionada, classificada per elles. A la botiga s'hi estan juntament amb la monitora responsable del projecte. Durant aquestes dos hores els hi podem proporcionar uns coneixements més personalitzats i específics per cadascuna de les dones que imparteixen la formació d'inserció, formant-les amb els aspectes que tenen més mancances i, alhora, aprenen a estar treballant de cara al públic.

Així doncs, cada dona beneficiària del CURS A TOT DRAP realitza 17 HORES SETMANALS DE FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL DURANT TRES MESOS.

RECURSOS:

Humans: 

El programa "A tot Drap" està estructurat a per diferents recursos humans, des del patronat fins als voluntaris. Els voluntaris estan implicats directament en diverses tasques: la venda de roba, organització de la botiga de l’Avinguda Mil·lenari i magatzem,  etc. 

- La monitora: La seva funció  és clau en el projecte perquè és la persona que està al dia a dia, amb les participants i les voluntàries. El seu contracte laboral està destinat en la seva totalitat al projecte. Les seves funcions són:

 • Seguiment i acompanyament de les usuàries i voluntàries, juntament amb la treballadora social.
 • La formació dels tallers de roba i servei domèstic, juntament amb la col•laboració de les voluntàries.
 • Coordinadora del servei.
 • Vetllar perquè el servei funcioni.
 • Etc.

- La treballadora social dedica ha de coordinar-se periòdicament  amb la monitora. Les seves funcions són:

 • Seguiment i acompanyament de les usuàries/s  i voluntaris/es.
 • Motivació del voluntariat i usuaris.
 • Formació del voluntariat i de les usuàries.
 • Etc.

- La comissió de treball: Està formada per una responsable del programa, les voluntàries, la monitora i la treballadora social. Es reuneixen de manera  periòdica i són els encarregats de tirar endavant el projecte. Aquesta serà l’encarregada de fer arribar al Patronat de la Fundació “Xavier Paules”, les dificultats, el seguiment, l’estat, etc. del projecte a tot drap.

- El Patronat està format per 10 membres. Aquest ha d’aprovar les propostes,  ser informat del seguiment del Projecte, etc.  per la comissió de treball.

El Programa A tot Drap es va iniciar l'any 2005 i des de llavors hem anat millorant poc a poc el servei.

Infraestructurals i funcionals: 

Fundació Xavier Paules disposa de dos magatzems, a un dels magatzem es realitza la selecció de la roba, rentat, planxat i costura; en aquest mateix espai fem la venda de la roba i la que està millor la baixem a la botiga que tenim a l’Avinguda Mil·lenari de Catalunya de Cervera. Al mateix magatzem on fan la selecció també disposem de 3 màquines de cosir, 2 planxes, 2 fustes de planxar i una rentadora i a la botiga tenim una màquina de cosir, dos fustes de planxar i dos planxes. A l'altre magatzem guardem la roba seleccionada, d'altres temporades,.. i que pel moment no es posa a la botiga. A més, també disposem d'una furgoneta per poder portar la roba d'un espai a l'altre.

RESULTATS PREVISTOS

1.- Assolir els coneixements que requereix poder incorporar-se al món laboral i als treballs del sector domèstic perquè se les prepara per aprendre i saber netejar correctament i, així, tenir les mateixes oportunitats que la resta de dones autòctones i homes per ocupar un lloc de treball.

2.- Saber tractar la roba correctament: rentat, planxat, cosir, fer mitja,...

3.- Que parlin i entenguin la llengua catalana.

4.- Assoliment de les habilitats socials i que participin en altres tallers i cursos que es realitzin a Cervera.

Dimarts, 24 Mai 2016 22:56

Qué ès Fundació "Xavier Paules" ?

La Fundació “Xavier Paules” és una fundació privada, sense ànim de lucre creada l’any 1997 per Càritas Interparroquial de Cervera.

La seva seu social es troba al Casal Parroquial de Cervera (Pl. Màrtirs, 7, 1r).

OBJECTIUS:

La Fundació té per finalitat principal la inserció sociolaboral de les persones que es troben en situació de marginació i/o exclusió social, d’acord amb els programes socials de Càritas.

Per portar a terme aquesta finalitat, la Fundació desenvolupa tot tipus d’activitats laborals adequades pel col·lectiu a qui va dirigida l’acció de la fundació.

 

QUÈ FEM? (ACTIVITATS)

Ens considerem una empresa de serveis i estem oberts a qualsevol proposta que ens permeti oferir treball als molts usuaris que ens demanen feina.

Actualment, les activitats que duem a terme són:

 • Recollida de cartró comercial i industrial i d’objectes voluminosos. Aquestes tasques es duu a terme a través d’un conveni que tenim signat amb el Consell Comarcal de la Segarra.
 • Neteja d’espais públics a través del conveni amb la Paeria de Cervera.
 • Recollida de materials recuperables: mobles, electrodomèstics, roba, metalls, etc.
 • Trasllats de mobles.
 • Neteja de cases, trasters, patis, “parquings”, etc.
 • Recollida de vidre a grans productors.
 • Neteja i manteniment de grans espais públics i comercials.
 • Venda d’objectes recuperats: mobles, roba, electrodomèstics, etc.
 • Venda de productes de comerç just.
Pàgina 2 de 2